سمیه منصوری

سمیه منصوری

کارشناسی روانشناسی عمومی

۰ارتباط ۰مهارت
اصفهان | فولادشهر
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد زاینده رود
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد زاینده رود
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی روانشناسی عمومی
توضیحات