حمید حیدرنژاد

حمید حیدرنژاد

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۲ارتباط ۱مهارت
مازندران | نکا
منشی موقت
دفتر
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تمیشان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تمیشان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
منشی موقت
دفتر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات