سید محمدمهدی جعفری

سید محمدمهدی جعفری

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | شهریار
حسابدار
سازگر
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهران
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
مهارت هفتگانه کامپیوتر ICDL
هدف پایا
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
حسابدار
سازگر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات