آلیاس عسی پور

آلیاس عسی پور

۰ارتباط ۱مهارت
سیستان و بلوچستان | زاهدان
مهارت ها
زبان ها
اردو | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات