عصمت امینی

عصمت امینی

کارشناسی حسابداری

۲ارتباط ۰مهارت
خراسان رضوی | مشهد
مدیر مالی
اتحادیه تعاونیهای روستایی خراسان رضوی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
۱۳۷۰ - ۱۳۷۵
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۸۵ اکنون
مدیر مالی
اتحادیه تعاونیهای روستایی خراسان رضوی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات