فهیمه ایزددوست

فهیمه ایزددوست

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۵۹ارتباط ۰مهارت
زنجان | ابهر
توضیحات