علی وطن دوست

علی وطن دوست

برقکارنیمه ماهرساختمان

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | پاکدشت
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم برق الکتروتکنیک
مهارت ها
توضیحات