سعید مرادی

سعید مرادی

کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
۱۳۹۴ اکنون
توضیحات