یاسر رضایی

یاسر رضایی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ساریان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ساریان
۱۳۹۰ اکنون
توضیحات