رضا قلی پورچوبر

رضا قلی پورچوبر

کارشناسی اقتصاد بازرگانی

۰ارتباط ۰مهارت
گیلان | چوبرتالش
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی اقتصاد بازرگانی
توضیحات