زهرا معصومی

زهرا معصومی

۰ارتباط ۰مهارت
فارس | شیراز
کاردانی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آپادانا
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آپادانا
۱۳۸۲ - ۱۳۹۱
کاردانی معماری
اخذدیپلم درهنرستان الزهرا وفوق دیپلم دردانشگاه آپادانا
توضیحات