رقیه پورعظیمی

رقیه پورعظیمی

کاردانی مامایی

۴ارتباط ۰مهارت
گیلان | رشت
ماما
بیمارستان شهریارتهران
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
۱۳۸۱ - ۱۳۸۴
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
ماما
بیمارستان شهریارتهران
توضیحات