سیدمحمد حسینی

سیدمحمد حسینی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۲ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات