حسین خسروی

حسین خسروی

کارشناسی حقوق

۰ارتباط ۰مهارت
لرستان | بروجرد
مشاور
موسسه حقوقی
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز الیگودرز
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز الیگودرز
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مشاور
موسسه حقوقی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات