مرتضی برازنده بهروز

مرتضی برازنده بهروز

کارشناسی مهندسی عمران عمران

۰ارتباط ۰مهارت
اصفهان | کاشان
کارشناس فنی
اذرین کویر
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سینا
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سینا
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی عمران عمران
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
کارشناس فنی
اذرین کویر
توضیحات