مهدی اسدی

مهدی اسدی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

۰ارتباط ۱مهارت
مرکزی | اراک
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اراک
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
مهارت ها
توضیحات