حامد حسینی

حامد حسینی

کارشناسی MBA مدیریت اجرایی

۰ارتباط ۰مهارت
خوزستان | خرمشهر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی MBA مدیریت اجرایی
توضیحات