عباس پیربداقی

عباس پیربداقی

فوق دیپلم تکنولوژی جوشکاری

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی پژوهش و مهندسی جوش ایران
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی پژوهش و مهندسی جوش ایران
۱۳۸۲ - ۱۳۸۴
کاردانی مهندسی تکنولوژی جوشکاری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات