سعید الماسی

سعید الماسی

کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری

۱۰ارتباط ۴مهارت
البرز | کرج
کارمند
خدمات فنی رنا( سایپا دیزل )
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری( آمایش سرزمین )
دانشگاه پیام نور مرکز ابهر
۱۳۸۴ - ۱۳۹۲
کارشناسی جغرافیا برنامه ریزی روستایی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۲
گویندگی رادیو
چکاوک قاصد
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارمند
خدمات فنی رنا( سایپا دیزل )
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
صاحب امتیاز
نشریه دانشجویی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
کارمند امریه
سازمان مهندسی هوافضا
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارمند
دفتر پیشخوان دولت
۱۳۸۴ - ۱۳۸۶
کارمند
امور مالی دانشجویی دانشگاه پیام نور
پروژه‌ها
نفر برگزیده فراخوان پرسش رییس جمهور (پرسش مهر 3) در سال تحصیلی 82_81
مولف مقاله تاثیر طرح های هادی روستایی بر مهاجرت ساکنین روستاها سال تحصیلی 96_95
مهارت ها
| ۳نفر
parniyan shabحمید منصوری
| ۳نفر
parniyan shabحمید منصوری
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات