مجید شکوری

مجید شکوری

کارشناسی عمران عمران

۱ارتباط ۰مهارت
زنجان | زنجان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی عمران عمران
توضیحات