حامد رسولی فر

حامد رسولی فر

دیپلم برق صنعتی

۲ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم مهندسی برق صنعتی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات