حسن مددی

حسن مددی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۰مهارت
خراسان جنوبی | قاین
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
کارشناسی مدیریت بازرگانی
توضیحات