بهزاد پونصرت

بهزاد پونصرت

کاردانی کشاورزی تولیدات گیاهی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
۱۳۸۲ - ۱۳۸۶
کاردانی کشاورزی تولیدات گیاهی
توضیحات