الهه نوری حسینی

الهه نوری حسینی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

۰ارتباط ۰مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
توضیحات