امیر کرمی

امیر کرمی

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | شهریار
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
توضیحات