رضیه قنبری فرد

رضیه قنبری فرد

کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

۰ارتباط ۰مهارت
فارس | شیراز
سرپرست تحقیق و توسعه
مهتابال آسمان آبی
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
سرپرست تحقیق و توسعه
مهتابال آسمان آبی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات