پگاه اکبری

پگاه اکبری

کارشناسی مددکاری اجتماعی

۱ارتباط ۵مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی اهواز
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی اهواز
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی مددکاری اجتماعی
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات