سمانه براری شمس آباد

سمانه براری شمس آباد

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۱۵ارتباط ۱مهارت
گیلان | تالش
کد گذاری و اسکن پرونده ها
اداره آبیاری تالش
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راهبرد شمال
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راهبرد شمال
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
کد گذاری و اسکن پرونده ها
اداره آبیاری تالش
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
صدور دفترچه
پست بانک و نمایندگی بیمه خدمات درمانی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
اینجانب در مقطع کارشناسی ارشد در دو ترم متوالی شاگرد اول دانشگاه معرفی شدم.