مهدی اسماعیل وندی

مهدی اسماعیل وندی

مشاور تغذیه و رژیم درمانی

۰ارتباط ۲مهارت
خوزستان | اهواز
مدیر کلینیک
کلینیک تغذیه
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی علوم تغذیه و رژیم درمانی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مدیر کلینیک
کلینیک تغذیه
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
برگزاری دوره های تخصصی کاهش وزن