غزل کاشی

غزل کاشی

کارشناسی نقاشی

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
کارشناسی نقاشی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات