سحر ارباب پوری

سحر ارباب پوری

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 10 تهران
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 10 تهران
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
مهارت ها
زبان ها
آلمانی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات