جواد کرمی

جواد کرمی

کارشناسی مهندسی عمران

۰ارتباط ۰مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی زرقان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زرقان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی عمران
توضیحات