ابوالفضل شیخ

ابوالفضل شیخ

کارشناسی عمران

۰ارتباط ۰مهارت
سیستان و بلوچستان | زاهدان
کارشناسی مجتمع آموزش عالی سراوان
تحصیلات
مجتمع آموزش عالی سراوان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی عمران
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات