فاطمه نادی مقدم

فاطمه نادی مقدم

کارشناسی مدیریت دولتی

۴ارتباط ۰مهارت
خراسان جنوبی | بیرجند
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مدیریت دولتی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات