روزبه رستگار

روزبه رستگار

کارشناسی روانشناسی عمومی

۰ارتباط ۰مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
۱۳۸۹ اکنون
کارشناسی روانشناسی عمومی
توضیحات