مجتبی ریسی

مجتبی ریسی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۰مهارت
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
توضیحات