سعید زربی

سعید زربی

کارشناسی مدیریت صنعتی

۰ارتباط ۰مهارت
گیلان | تالش
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
۱۳۸۴ - ۱۳۸۷
کارشناسی مدیریت صنعتی
توضیحات