محمد حق طلب

محمد حق طلب

کارشناسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت

۰ارتباط ۰مهارت
خراسان رضوی | تربت حیدریه
کارشناسی دانشگاه تربت حیدریه
تحصیلات
دانشگاه تربت حیدریه
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کارشناسی مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات