راحله اوشال

راحله اوشال

کارشناسی ریاضی کاربردی

۰ارتباط ۱مهارت
هرمزگان | بندرعباس
حسابدار
شرکت حمل و نقل سعادت بندر
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز بندر عباس
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز بندر عباس
۱۳۸۳ - ۱۳۸۷
کارشناسی ریاضی کاربردی
تجارب کاری
۱۳۸۷ اکنون
حسابدار
شرکت حمل و نقل سعادت بندر
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات