امیر حسین کشت کار

امیر حسین کشت کار

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
مازندران | بابلسر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی جویبار
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی جویبار
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی حسابداری
توضیحات