ساغر زندی

ساغر زندی

کارشناسی ارشد زیست شناسی میکروبیولوژی

۰ارتباط ۰مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه جهرم
تحصیلات
دانشگاه جهرم
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد زیست شناسی میکروبیولوژی
توضیحات