مهدی شاهی

مهدی شاهی

کارشناسی سینما بازیگری

۰ارتباط ۱مهارت
قزوین | قزوین
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی تهران
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی تهران
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی سینما بازیگری
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات