حنا حنا دختری در آرمانگر

حنا حنا دختری در آرمانگر

کارشناسی روانشناسی

۱ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی روانشناسی
توضیحات