پیام سنانی

پیام سنانی

کارشناسی ایمنی کار و حفاظت فنی

۰ارتباط ۱مهارت
فارس | مهر
ارشیو QS برق
شرکت پتروسینا فاز ۲۲.۲۴
کارشناسی دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدرک مقدماتی کامپیوتر
موسسه رایانه گستر گله دار
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
ارشیو QS برق
شرکت پتروسینا فاز ۲۲.۲۴
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات