نیما بابامحمدی

نیما بابامحمدی

دندانپزشک

۰ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
دکترا دانشگاه علوم پزشکی تهران
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
دکترا دندانپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
دکترا زبان و ادبیات انگلیسی آموزش
دکترا زبان انگلیسی
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۰۱
دندان شناسی در ۲۰دقیقه
نیمابابامحمدی
کتاب دندان شناسی از آثار درخشان این نویسنده و دندان پزشک است
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات