امیر اذرنوش

امیر اذرنوش

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
تحصیلات
توضیحات