مهدی بابایی

مهدی بابایی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۱ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
Assistant to CEO
Ttom
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
Assistant to CEO
Ttom
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات