معزالدین مزرعه

معزالدین مزرعه

کاردانی روانشناسی

۰ارتباط ۰مهارت
خوزستان | اهواز
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی سوسنگرد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سوسنگرد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کاردانی روانشناسی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات