میلاد محمدان

میلاد محمدان

کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی صنعتی کوشا
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی صنعتی کوشا
۱۳۹۵ اکنون
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات