شاهین زارعی

شاهین زارعی

کاردانی مهندسی مکانیک خودرو

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | خسروشهر
مکانیک لیفتراک
شرکت بلور نوری تازه
کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر
۱۳۹۵ اکنون
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
مکانیک لیفتراک
شرکت بلور نوری تازه
مهارت ها
توضیحات